ประเภทของบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

ประเภทของบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น


ล่ามภาษาพูดสลับ (Consecutive interpretation)

ล่ามจะแปลข้อความเมื่อผู้พูดพูดจบประโยค

สถานการณ์ที่ใช้บ่อย : การประชุม, การเจรจาธุรกิจ, การฝึกอบรม, การดูงาน ฯลฯ

ผู้พูดและล่ามภาษาญี่ปุ่นจะสลับกันพูด จึงต้องใช้เวลาในการสนทนาเป็น 2 เท่าของบทสนทนาจริง


ล่ามภาษาแปลสด (Simultaneous interpretation)

ผู้พูดและล่ามภาษาญี่ปุ่นจะพูดและแปลในเวลาไล่เลี่ยกัน

งานล่ามประเภทนี้ถือเป็นงานที่ยากและต้องใช้สมาธิสูง เนื่องจากล่ามภาษาญี่ปุ่นต้องฟังเนื้อหาจากผู้พูดและแปลออกไปพร้อมกัน จึงจำกัดให้ล่ามแปลครั้งละประมาณ 15 นาที และต้องใช้ล่าม 2 คนในการทำงาน

ล่ามประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆสำหรับล่ามพูดพร้อม นิยมใช้งานในโอกาสพิเศษที่ต้องการล่าม

สถานการณ์ที่ใช้บ่อย : การประชุมระดับนานาชาติ, งานสัมมนา, การประชุมสัมมนา (Symposium), การบรรยาย, การฝึกอบรม ฯลฯล่ามภาษากระซิบ (Whispering interpretation)

ล่ามภาษาญี่ปุ่นจะอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างผู้ฟัง และแปลด้วยระดับเสียงเบาๆ เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น ในบางกรณี อาจแปลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

ล่ามประเภทนี้คือล่ามพูดพร้อมซึ่งใช้ในกรณีที่มีผู้ฟังไม่เกิน 2 คน

สถานการณ์ที่ใช้บ่อย : งานประชุมของผู้จัดชาวไทยที่มีคนญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน (หรือในทางกลับกัน) ฯลฯ


วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

โทร. : 09-357-98766


ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น