ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น


ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงามล่ามจะสอบถามรายละเอียดต่างๆ จากลูกค้า เช่น วันเวลาที่ต้องการล่าม, สถานที่, ภาษาที่ต้องการล่าม, รูปแบบล่าม (ล่ามพูดสลับ, ล่ามพูดพร้อม, ล่ามกระซิบ), จุดประสงค์ของงาน และภูมิหลังของงาน เป็นต้น

ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

ประเมินราคา

เมื่อพิจารณารายละเอียดของงาน และคัดเลือกล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาแบบคร่าวๆ ให้ก่อน

ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

จัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น

เมื่อตกลงรับงานอย่างเป็นทางการ ทางบริษัทจะประสานงานไปยังล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสม แล้วเสนอให้ลูกค้าพิจารณา ในขั้นตอนนี้ ทางบริษัทจะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่นัดพบ รวมถึงความต้องการในการนัดพบล่ามภาษาญี่ปุ่นล่วงหน้าให้แน่ใจอีกครั้ง

ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

เตรียมตัวล่วงหน้า

ทางบริษัทจะขอให้ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการใช้ในวันประชุมมาก่อน ล่ามภาษาญี่ปุ่นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากได้เตรียมตัวล่วงหน้าจากเอกสารที่ได้รับ ความร่วมมือของลูกค้าถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในงานล่ามภาษาญี่ปุ่น

ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

ปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่น

ปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่น

ขั้นตอนใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

ความคิดเห็นจากลูกค้าหลังปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่น

ทางบริษัทพร้อมรับฟังความคิดเห็นว่าลูกค้าพึงพอใจในบริการของ World Congress หรือไม่ ความคิดเห็นของลูกค้าจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นในครั้งต่อไป และทางบริษัทจะนำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ประเมินล่ามภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน


วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : 9.00 น. - 17.30 น.

ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

โทร. : 09-357-98766