ราคาบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

  ราคาบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • ตารางค่าบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • สถานที่ 1 วัน (5-8 ชั่วโมง) ครึ่งวัน (1-4 ชั่วโมง)
  กรุงเทพมหานคร 8,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาทขึ้นไป
  สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี 9,500 บาทขึ้นไป 6,500 บาทขึ้นไป
  อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 10,000 บาทขึ้นไป 7,500 บาทขึ้นไป
  ระยอง 11,000 บาทขึ้นไป 9,000 บาทขึ้นไป
  ปราจีนบุรี 11,500 บาทขึ้นไป 9,500 บาทขึ้นไป
  อื่นๆ กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม
 • ค่าเดินทางคิดแยกต่างหาก
 • ระยะเวลาขั้นต่ำให้บริการล่าม: ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
 • สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั้งนอกประเทศไทยและในต่างจังหวัด

 • กรณีที่มีการยกเลิกบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • ค่ายกเลิกบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น
  วันที่ยกเลิก จำนวนเงินที่ต้องจ่าย
  ก่อนล่วงหน้า 15 วันขึ้นไป ไม่ต้องจ่าย
  ก่อนล่วงหน้าใน 14 วัน 25%
  ก่อนล่วงหน้า 7 วัน 50%
  ภายใน 3 วัน 75%
  ภายใน 1 วัน 90%

 • บริการล่ามภาษาญี่ปุ่นระยะยาว (30 วันขึ้นไป)

  World Congress wไม่มีบริการล่ามระยะยาว (30 วันขึ้นไป)


  ข้อมูลอื่นๆ

 • การนับระยะเวลารับเรื่องการยกเลิกจะนับเฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นอย่างกะทันหัน และล่ามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัทจะขอยกเลิกงานล่ามและอาจจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการยกเลิก

 • กรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาอย่างกระทันหัน และทำให้บริษัทไม่สามารถจัดเตรียมล่ามภาษาญี่ปุ่นได้ ลูกค้าอาจจะต้องชำระเงินเช่นเดียวกับกรณีการยกเลิกด้วย

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานล่ามอยู่ และล่ามผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ทางบริษัทจะขอเรียกเก็บค่าบริการล่ามภาษาญี่ปุ่นเป็นอัตราเท่ากับค่าใช้จ่ายในการยกเลิกงานตามวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

 • ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับมอบหมายได้อย่างราบรื่น เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เหตุประท้วงที่กีดขวางการจราจร, ภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 • วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

  ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

  โทร. : 09-357-98766


เทคนิคการจำและการจด

เราจะพูดถึงเทคนิคการจำและการจด สิ่งแรกที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของล่าม คือ ความจำ บางครั้งการจดบันทึกอาจเป็นอุปสรรคของการจำ ล่ามจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความจำก่อน เพื่อจดจำข้อความทุกประเภท สิ่งแรกควรต้องพัฒนาทักษะการฟังและการมีสมาธิให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะมีความจำที่ดี ล่ามต้องมั่นใจว่าได้ยินสิ่งที่ผู้พูดพูด การได้ยิน หมายถึง การได้ยินการสนทนาทางโทรศัพท์ เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามทางโทรศัพท์ หรือการได้ยินผู้พูดทั้งสองฝ่ายพูด เมื่อเป็นล่ามในศาล ซึ่งล่ามควรต้องอยู่ใกล้กับผู้พูดให้มากที่สุด และมั่นใจว่าได้ยินเสียงผู้พูดชัดเจน เมื่อได้ยินข้อความ ล่ามควรต้องฟังข้อความนั้นอย่างมีสมาธิ และต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดพูด เมื่อเข้าใจความคิดหลักของสิ่งที่ผู้พูดพูด และเก็บบันทึกข้อความด้วยการจำ(ด้วยเทคนิคที่แนะนำ) หรือด้วยการจด หรือขั้นตอนอื่นๆ ที่เหมาะกับล่าม หลังจากนั้นเมื่อเข้าใจข้อความดังกล่าวในความจำแล้ว ล่ามจะสามารถเรียกข้อความกลับมา แล้วแปลข้อความนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการจำ สามารถใช้เทคนิคการจำที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การมองเห็นเป็นภาพ ในการทำให้ข้อความนั้นสามารถมองเห็นได้ ล่ามควรรวมประสาทสัมผัสทั้งหมดลงไป ทั้งการมองเห็น กลิ่น รส เสียง ให้มากที่สุด นอกจากนี้ส่วนที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ล่ามต้องเป็นตัวเอกของเรื่องราว หรือต้องเป็นนักแสดงหลักของเรื่อง และข้อสุดท้าย ต้องใส่สิ่งที่มีความหมายสำหรับตนเองลงไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผูกกับบ้าน หรือผู้คนที่ใกล้ชิด เช่น ญาติหรือสิ่งของที่คล้ายๆ กัน